fbpx

NRoP 007: Živnosť alebo sro? Prvé kroky do sveta podnikania vedú cez založenie firmy

Branislav Kováč, vyštudoval dve vysoké školy. Ekonomickú univerzitu vo Viedni a neskôr pokračoval v štúdiu na Slovensku, konkrétne na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončil špecializačné štúdium „Ohodnocovanie majetku podnikov“, a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, ktoré ukončil s titulom Mgr.

V súčasnosti je partnerom a konateľom spoločnosti VGD SLOVAKIA s. r. o., daňovo poradenskej a audítorskej spoločnosti, kde vedie daňové a právne oddelenie. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť medzinárodného zdaňovania, fúzií, akvizícií, transferového oceňovania, DPH a priamych daní. Okrem iného je členom prezídia slovenskej komory daňových poradcov (SKDP).

Tipy o tom, čo musíte urobiť na začiatku pokiaľ sa chcete stať podnikateľom sa dozviete v tejto epizóde podcastu.

Web spoločnosti VGD Slovakia s.r.o. – https://sk.vgd.eu

Nexia International – https://www.nexia.com

Zaujímavé linky z podcastu:

Obchodný register SR – https://www.orsr.sk

Živnostenský register SR – https://www.zrsr.sk

Ústredný portál verejnej správy – https://www.slovensko.sk

Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ je doplnením interaktívneho vzdelávacieho ekosystému spoločnosti PROSIGHT Slovensko:

O PROSIGHT Slovensko – https://www.prosight.sk/o-nas
O PROSIGHT Academy – https://www.prosight.sk/prosight-academy
Verejné prednášky NA ROVINU (Facebook stránka) – https://www.facebook.com/narovinu/
Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ – www.narovinu.online

2 komentáre k NRoP 007: Živnosť alebo sro? Prvé kroky do sveta podnikania vedú cez založenie firmy

 1. Peter Vrabel píše:

  Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Posielam odpoveď od p. Kováča.

  Dobrý deň pani Eva,

  vo všeobecnosti je možné konštatovať, že výber medzi podnikaním prostredníctvom živnosti a s.r.o. závisí od konkrétnych faktorov a finančných výsledkov podnikania. Ako ste písali, Váš manžel momentálne podniká prostredníctvom živnosti na rôznych stavbách v zahraničí pre rôzne spoločnosti ako zvárač. Všeobecne, ak sú finančné výsledky Vášho manžela v živnosti už dlhodobejšie pozitívne a jeho príjmy sa zvyšujú a očakáva, že týmto trendom bude ďalej pokračovať, založením s.r.o. môže optimalizovať svoje daňové a odvodové povinnosti na Slovensku zákonným spôsobom. Na druhej strane je potrebné pri založení s.r.o. myslieť aj na to, že jeho administratívna záťaž oproti už prebiehajúcej živnosti bude náročnejšia, t.j. je povinnosť spísať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, požiadať o zápis do ORSR a s tým spojené poplatky, povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, zvolávať aspoň 1x ročne valné zhromaždenie a mať z neho oficiálny zápis a pod. Uvedené by znamenalo aj zvýšenie doterajších nákladov, ktoré predtým nemal potrebu vynakladať. Taktiež režim zdanenia a odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sa pri živnosti a s.r.o. významne odlišujú. Založenie obchodnej spoločnosti by sme vo všeobecnosti videli ako výhodu iba v tom prípade, ak príjem z podnikania sa očakáva na dlhodobej úrovni s tendenciou rastu jeho príjmov a dlhodobou spoluprácou s obchodnými partnermi, resp. je očakávaná participácia na „väčších“ projektoch. Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že Váš manžel poskytuje služby zvárania na rôznych stavbách v zahraničí, z čoho mu za určitých zákonom stanovených podmienok môže vzniknúť stála prevádzkareň v zahraničí, ktorá by mohla mať vplyv na ďalšie zdanenie príjmov zo stálej prevádzkarne v zahraničí. Uvedené platí pre prípad fyzickej osoby – podnikateľa ako aj obchodnej spoločnosti s.r.o.

  Podnikateľská činnosť Vášho manžela môže mať rôzne daňové a odvodové špecifiká o ktorých sa vo svojej odpovedi nezmieňujete a tieto okrem iného môžu mať významný vplyv na posúdenie či by v konkrétnom prípade bola vhodná živnosť alebo s.r.o. pre výkon jeho podnikania. Prosíme, neváhajte sa obrátiť na tím našich špecialistov, ktorí sú Vám v tejto oblasti nápomocní a dokážu odhaliť riziká, ako aj objaviť príležitosti daňovej optimalizácie šité na mieru práve pre podnikanie Vášho manžela.

  S pozdravom
  Branislav Kováč
  Partner

  VGD SLOVAKIA s. r. o.
  office Bratislava
  Moskovská 13, 811 08 Bratislava
  T +421 2 6720 2235
  http://www.vgd.eu
  http://www.nexia.com

 2. Eva píše:

  So záujmom som si vypočula vašu reláciu ,, živnosť alebo s.r.o“ V súčastnosti sa môj manžel práve rozhoduje o tom, či si má založiť s.r.o. Ak mám byť úprimná, vôbec nie som múdrejšia. Už niekoľko rokov pracuje na slovenskú živnosť ako zvárač v zahraničí na rôznych stavbách pre rôzne firmy. Väčšinou pre slovenské firmy, v súčasnosti pre nemeckú firmu. Je preňho lepšia s.r.o – čka, alebo má ostať pri živmosti? Prosím poraďte nám. Ďakujem

Diskusia je uzatvorená.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)