fbpx

Hlavný rozhodca

Matej "Sajfa" Cifra

Interaktívna diskusia so zástupcami dvoch, na prvý pohľad protipólnych, táborov ti prinesie zaručene jasnejší pohľad na svet kryptomien a tradičného investovania. Objasníme ti, ako tieto svety fungujú, aké právne náležitosti so sebou prinášajú a čo ich spája a naopak, rozdeľuje.

Začiatok duelu: 8. júna o 18:00
Aréna: The Spot – Sky Park Offices

Začíname o

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Tím
Fondy

Zástupcovia tradičného investovania, ktorí sú stálicou v investičnom svete. Taktika vychádza z defenzívneho prístupu a je zameraná na pravidelné nákupy akcií, indexov či ETF. Sú obozretnejší, no hneď ako zacítia príležitosť v podobe krízy, vyštartujú do protiútoku a skórujú dvojcifernými výnosmi.

Zoltán
Župčan

PROSIGHT Slovensko

Zoli sa financiám venuje viac ako 10 rokov a svoje skúsenosti získal už počas štúdia finančnej matematiky a následne prácou analytika v bankovom sektore. Pravidelne prispieva novinkami zo sveta financií, prednáša v oblasti investovania a v PROSIGHT Slovensko patrí medzi top odborníkov o čom svedčí aj jeho pozícia Partner.

Roman
Scherhaufer

European investment centre (EIC)

Roman sa pohybuje vo svete investícií od roku 1993. Spoluzakladal European investment Center, kde pôsobí ako predseda predstavenstva. Zároveň je predsedom Etickej komisie Asociácie finančných sprostredkovateľov. Takmer 30-ročné skúsenosti robia z neho experta hlavne na investovanie do akciových trhov a indexov.

vs.

Andrej
Solár

Sparring

Andrej je krypto nadšenec a blockchainom ošľahaný právnik, ktorý radí high-profile Crypto & Fintech klientom vo firme Sparring. Andrej pôsobí ako managing legal officer na projektoch od crypto hedge fondu, cez DAO, crypto wealth management platformy až po decentralizovanú burzu.

Juraj
Forgács

Fumbi

Juraj je zakladateľom a CEO Fumbi Network, startupu prinášajúceho jednoduché a bezpečné investovanie do kryptomien pre širokú verejnosť. Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov na EUBA, roky pracoval ako finančný analytik, ekonóm a finančný manažér pre medzinárodné spoločnosti. V kombinácii s jeho vášňou pre nové technológie je Juraj neustále na stope novým prístupom a inováciám. Rád sa vzdeláva a prednáša na rozličných eventoch o kryptomenách a investovaní.
 

Tím
Krypto

Nováčikovia vo svete investícií, ktorých v začiatkoch brali na ľahkú váhu. V posledných rokoch si získali rešpekt súperov hlavne kvôli inovatívnemu prístupu, rýchlym rastom a čoraz širšiemu kádru. Ich forma kolíše, no v pravej chvíli vedia prekvapiť a zasadiť neočakávaný výnos.

Event je určený predovšetkým pre fyzických účastníkov, ktorí budú súčasťou jedného z tímov a budú môcť aktívne vstupovať do diskusie. Zároveň sa bude vysielať aj live stream na platforme narovinu.online s možnosťou interakcie cez Slido s hashtagom #narovinu.

PARTNERI

PRIPOMIENKA!

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)