fbpx

EVENT

VEDZ!...čo si predtým
o bicykli nevedel

13. Apríl 2023

Toto je VEDZ! ... Čooooo?

Predstavujeme Ti nový diskusný formát VEDZ!, ktorý bude prebiehať formou live eventu, z ktorého si odnesieš množstvo skvelých rád a praktických informácií pre život. Na prvom evente sme zamierili hľadáčik na super vec – bicykel

LIVESTREAM ZÁZNAM

Fotogaléria

vedz!

#01 Bicykel - Jazdi závodne, nemysli náhodne

Nezáleží na tom, či je pre Teba cyklistika životným štýlom a si jej náruživým nadšencom, alebo pre Teba predstavuje voľnočasovú aktivitu na vyvetranie hlavy, bicykel môže ovplyvniť Tvoj bežný život viac, než by si si mohol myslieť.

Do našej otvorenej debaty prijali pozvanie športovec Martin Velits (ISADORE Apparel), ktorý strávil značnú časť svojho života profesionálnou cyklistikou, a finančný expert Slavo Molnár (PROSIGHT Slovensko), ktorý sa ako konzultant podieľal na vylepšovaní väčšiny relevantných poistných produktov životného poistenia.

Martin sa s nami podelí o svoje know how pri výbere bicykla, no nie je umením si ho vedieť len správne vybrať, ale vedieť si ho tiež dobre poistiť. Okrem toho, že nám poškodenie či strata bicykla môže siahnuť hlboko do peňaženky, úraz na ňom nás môže stáť naše zdravie a ohroziť náš príjem. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií má až jeden z piatich hospitalizovaných cyklistov traumatické vnútrolebkové poranenia. Je preto nevyhnutné venovať pozornosť správnej voľbe poistenia, ktoré ochráni nás aj našu rodinu v situáciách, ktoré môžu nastať aj v dôsledku vážneho zranenia.

Začiatok: 13. apríl 2023 o 18:00
Miesto konania: Bite&Byte – Plynárenská 3E, 821 09 Bratislava

Diskusia pre nadšencov cyklistiky, kde sa dozvieš:

Začíname o

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

MARTIN
VELITS

Martin bol 11 rokov profesionálny cyklista v tímoch Milram, HTC-Columbia a Omega Pharma-Quickstep. Počas svojej kariéry sa zúčastnil na pretekoch ako Tour de France, Giro d’Italia či Vuelta a España. V roku 2017 ukončil svoju profesionálnu kariéru, no už počas nej, spoločne so svojím bratom Petrom Velitsom, rozbehli úspešnú športovú značku ISADORE Apparel, ktorá si získala prvenstvo aj vo svete.

Zakladateľ ISADORE Apparel

Špecialista na poistenie, PROSIGHT Slovensko

SLAVOMÍR
MOLNÁR

Slavo sa venuje finančnému sprostredkovaniu a poradenstvu vyše 14 rokov a špecializuje sa na analýzu finančných produktov, ich metodiku a porovnávanie. Ako konzultant sa podieľal na aktualizácii a vylepšovaní väčšiny relevantných poistných produktov životného poistenia. Je spoluautorom viacerých analytických nástrojov a porovnávača rizikového životného poistenia.

PROGRAM EVENTU

17:30

PRíchod a registrácia

18:00

Začiatok diskusie

19:00

Networking

20:00

Záver podujatia

KÚP SI LÍSTOK

5€

Zakúpením lístka na náš event získavaš:

PARTNERI

PRIPOMIENKA!

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky najnovšie novinky o evente

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)