fbpx
Livestream

Hlavný rozhodca

Matej "Sajfa" Cifra

Interaktívna diskusia na tému ZAMESTNANIE vs PODNIKANIE prinesie dva pohľady na kariérny rast. Svojou odbornosťou v diskusnom ringu prispejú na jednej strane úspešní podnikatelia, ktorí sa rozhodli rozbehnúť biznis na vlastné triko a na strane druhej úspešní manažéri na najvyšších pozíciách v rámci firmy, ktorí postupne stúpali po rebríku zvanom zamestnanie.

Začiatok duelu: 24. máj 2023 o 18:00
Aréna: The Spot – Sky Park Offices

Začíname o

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Tím
Zamestnanie

Zamestnanie môže často znamenať náročný pracovný režim a obetu pre „cudzí“ biznis, no zároveň predstavuje istotu v podobe stabilného príjmu či postupného kariérneho rastu. Aké majú výhody zamestnanci, ktorým sa podarilo prepracovať na najvyššie pracovné pozície a prečo sa rozhodli ísť touto cestou?

Karol
Guláš

Enterstore

Založil a predal niekoľko menších e-commerce projektov a následne nastúpil do spoločnosti Footshop, kde na pozícii CMO riešil brand marketing, social media marketing, predaj, nákup a expanziu na nové trhy. Neskôr prestúpil do spoločnosti Astratex, kde sa ako CMO staral o marketing a sales v 14-tich krajinách. Aktuálne sa posunul do pozície výkonného riaditeľa e-commerce skupiny Enterstore, ktorá patrí pod investičný private equity fond Hartenberg, jeden z najväčších private equity fondov v Čechách i na Slovensku.

JÁN
CIFRA

CEO DEDOLES

Aktuálny CEO firmy Dedoles, predtým viedol WebSupport. Má široký záber z oblasti startupov, technologických firiem a biznisu: Loopia (Managing Director CEE), Piano Media (Head of Business Dev) Axasoft (riaditeľ bankovej divízie) a ďalšie. Ján Cifra drží titul MBA z Vlerick Business School a Mgr. Fyzika a BioFyziky z UK Bratislava.

vs.

MArtin
Šolc

PROSIGHT Slovensko

Martin vyštudoval právo aj diplomaciu a po skončení štúdia nastúpil na pozíciu vyšetrovateľa PZ SR. Verejný sektor ho naučil veľa, no túžil dosiahnúť viac. Nebol stotožnený s pracovným časom, systémom čerpania dovolenky a hlavne s rozhodnutiami šéfov. To viedlo k naštartovaniu podnikania v PROSIGHT Slovensko, kde má väčšiu slobodu a kontrolu nad svojími rozhodnutiami. Po 10 rokoch praxe v sektore finančného sprostredkovania je lídrom skupiny v Banskej Bystrici, ktorá sa stará o viac ako 5 000 klientov v mestách po celom Slovensku.

JÁN
ANGUŠ

zakladateľ FUSAKLE a MOSHIMOSHI

10 rokov pracoval v marketingu a obchode na rôznych pozíciách. Od najnižších úrovní sa v priebehu času vypracoval na vedúce pozície v rámci firemných štruktúr, aby následne začal úplne od začiatku vrámci podnikania. Počas 12 rokov samostatného fungovania vytvoril dva úspešné biznisy fusakle.sk a moshimoshi.sk, ktoré následne predal.

Tím
PodniKANiE

Čo je kľúčom k úspechu a prečo si zvoliť túto náročnú cestu, kde neexistuje slovo stabilita? Aké riziká podnikanie prináša a aké nástrahy čakajú tých, ktorí sa odvážne rozhodnú začať svoj vlastný biznis?

Event je určený predovšetkým pre fyzických účastníkov, ktorí budú súčasťou jedného z tímov a budú môcť aktívne vstupovať do diskusie. Zároveň sa bude vysielať aj live stream na platforme narovinu.online s možnosťou interakcie cez Slido s hashtagom #narovinu.

PROGRAM EVENTU

17:30

PRíchod a registrácia

18:00

Začiatok diskusie

19:00

Networking

20:00

Záver podujatia

KÚP SI LÍSTOK

5€

Zakúpením lístka na náš event získavaš:

PARTNERI

Predchádzajúce eventy

BATTLE: Krypto vs. Fondy

Obhájiš si investovanie do krypta alebo fondov a akcií?
23.11.2022

PRIPOMIENKA!

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)