fbpx
Livestream

Záznam z livestreamu

Fotogaléria

36 fotiek

Hlavný rozhodca

Matej "Sajfa" Cifra

Interaktívna diskusia s odborníkmi dvoch smerov investovania ti prinesie užitočné rady, ako sa postarať o svoje peniaze v čase krízy a inflácie. PRE a PROTI nám povedia odborníci v investovaní do realít a odborníci vo fondoch.

Začiatok duelu: 23. november 2022 o 18:00
Aréna: The Spot – Sky Park Offices

Začíname o

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

Tím
Reality

Oplatí sa dnes kúpa investičného bytu/apartmánu alebo radšej zvoliť investovanie do realitného fondu? Aké sú riziká či návratnosť? V tíme sa predstavia odborníci za možnosti investovania do nehnuteľností a ich názory môžu byť prekvapivé!

Martin
Čapo

Riešime bývanie

Martin je 18 rokov CEO celoslovenskej realitnej kancelárie RIEŠIME BÝVANIE. Bol viceprezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií. Jeho tvár je známa aj z relácie TV JOJ Nové bývanie.

Peter
Grančič

HB Reavis

Peter je riaditeľ Investičného Realitného Fondu HB Reavis. Od roku 2011 dohliada na portfólio fondu HB Reavis CE REIF, súvisiace operácie a vzťahy s investormi. Predtým pôsobil deväť rokov v divíziách investičného a korporátneho bankovníctva Citi­group, kde sa podieľal na významných trans­akciách s poprednými globálnymi aj regionálnymi spoločnosťami.

vs.

Peter
Friedmannn

PROSIGHT Slovensko

Sklamanie z fungovania finančného sprostredkovania na Slovensku malo za následok, že sa financiám začal venovať už počas štúdia na univerzite, kde bol pri zrode spoločnosti PROSIGHT Slovensko. Z komplexného portfólia finančných služieb ho najviac zaujíma téma investovania. Aktívne sa podieľa na tvorbe investičných stratégií a okrem iného, jeho záľubou sú priame investície do indexov a akcií.

Igor
Bednár

Conseq Investment Management

Vo svete financií sa pohybuje viac než 15 rokov. Prvé skúsenosti začal zbierať už počas štúdia na vysokej škole. Dlhé roky pôsobil ako vzťahový manažér v bankovom sektore. Posledné dva roky zúročuje svoje skúsenosti v spoločnosti Conseq, ktorý je najväčším mimobankovým investičným správcom v Čechách, kde pôsobí ako manažér predaja pre Slovenskú republiku.

Tím
Fondy

V turbulentnej dobe okorenenej aj o vysoký prepad akcií sa vynára otázka, či sa dá zaručiť vysoký výnos aj pri tradičnej forme investovania. ETF, indexy, aktívne alebo pasívne riadené portfólia? Čo prinesie dvojciferné zisky?

Event je určený predovšetkým pre fyzických účastníkov, ktorí budú súčasťou jedného z tímov a budú môcť aktívne vstupovať do diskusie. Zároveň sa bude vysielať aj live stream na platforme narovinu.online s možnosťou interakcie cez Slido s hashtagom #narovinu.

PARTNERI

PRIPOMIENKA!

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Registruj sa a získaj do svojej emailovej schránky unikátny link, prostredníctvom ktorého si budeš môcť pozrieť celý battle naživo.

Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp a prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)