fbpx

Vychutnaj si kávu a súťaž s nami!

Vyhlásenie výhercov súťaže

Na rozhovory so známymi v kaviarňach si budeme musieť ešte chvíľu počkať, no kávu si vieme rovnako dobre vychutnať doma s rodinou či na homeoffice. Rozhodli sme sa pre vás preto natočiť viacdielnu minisériu o káve, kde si povieme, a tiež názorne ukážeme, ako si pripraviť a vychnutnať kávu i v domácom prostredí. 

Ako špeciálny bonus sme si pre vás pripravili aj skvelú súťaž, v ktorej by sme radi niektorých z vás obdarovali hodnotnými cenami, ktoré vám spríjemnia váš domáci kávový rituál. Pre účasť v súťaži je potrebné vyplniť formulár nižšie, alebo nám správnu odpoveď zašlite na adresu sutaz@narovinu.online.

Súťaž trvá do 17. 5. 2021. Výhercov súťaže zverejníme v priloženom videu na tejto podstránke. 

Čo môžem vyhrať?

Na konci kávovej minisérie prebehne žrebovanie. Traja vyherci získajú: domáci moka kávovar „koťogo“, balík kávy a zaujímavú knihu o káve. Na konci minisérie vyžrebujeme zo všetkých zúčastnených jedného z vás, ktorý získa hlavnú cenu: Sadu Chemex na prípravu filtrovanej kávy a predplatné kávy na pol roka.

Ako sa zapojiť?

Vždy v deň zverejnenia epizódy z kávovej minisérie zverejníme zároveň aj súťažnú otázku, ktorá sa bude týkať obsahu daného dielu podcastu a vašou jedinou úlohou bude správne odpovedať. Každý súťažiaci môže odpovedať na všetky súťažné otázky.   

Pre účasť v súťaži je potrebné vyplniť formulár nižšie, alebo nám správnu odpoveď zašlite na adresu sutaz@narovinu.online. Každý súťažiaci vyplnením formuláru berie na vedomie a súhlasí s podmienkami súťaže.

Súťažná otázka k epizóde č. 57: 

Marek nám prezradil, že ich kávu pil aj jeden z najbohatších ľudí sveta. Napíš nám o koho ide.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebný tvoj email.
Každý súťažiaci vyplnením formuláru berie na vedomie a súhlasí s podmienkami súťaže.

Súťažná otázka k epizóde č. 55: 

Boris okrem majstrovstva za barom prevádzkoval tiež pražiareň. V podcaste spomenul ulicu v Bratislave, kde sa pražiareň nachádzala. Aká je to ulica?

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebný tvoj email.
Každý súťažiaci vyplnením formuláru berie na vedomie a súhlasí s podmienkami súťaže.

Súťažná otázka k epizóde č. 53: 

V roku 1871 bola založená najstaršia astronomická pozorovateľňa na Slovensku, ktorá bola tiež jedným z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. V ktorom meste to bolo? 

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebný tvoj email.
Každý súťažiaci vyplnením formuláru berie na vedomie a súhlasí s podmienkami súťaže.

V rámci MINISÉRIE O KÁVE vám prinášame video návod, ako si pripraviť doma výberovú kávu. Matej Hamran, hosť epizódy 53 vám porozpráva o dvoch dostupných metódach prípravy kávy, ktoré zvládne každý.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)