Jedným uchom dnu

Prinášame ti užitočné podcasty Na rovinu Online o peniazoch a podnikaní,
ktoré ti ostanú v hlave už po prvom počutí.

Pridaj sa na odber a dostávaj pravidelnú inšpiráciu zo sveta peňazí a podnikania.
Navyše si v súťaži o lákavé ceny.

Vyhraj mentoring s top ľuďmi a vecné ceny

Jedinečná šanca získať mentoring s jedným z našich hostí. Zadaj svoj e-mail a okrem stretnutia môžeš hrať aj o vecné ceny.

Peter Friedmann

Co-CEO PROSIGHT Slovensko

Získaj mentoring od človeka, ktorý postavil svoj biznis z nuly a rastie už viac ako 12 rokov.

Veronika Ragan

Psychologička

Získaj osobný mentoring pre tvoj rast v biznise aj v súkromnom živote.

Pridaj sa na odber a dostávaj pravidelnú inšpiráciu zo sveta peňazí a podnikania. Navyše si v súťaži o lákavé ceny.

Vyhraj mentoring s top ľuďmi a vecné ceny

Jedinečná šanca získať mentoring s jedným z našich hostí. Zadaj svoj e-mail a okrem stretnutia môžeš hrať aj o vecné ceny.

Získaj mentoring od človeka, ktorý postavil svoj biznis z nuly a rastie už viac ako 12 rokov.

Získaj osobný mentoring pre tvoj rast v biznise aj v súkromnom živote.

Podcasty Na Rovinu Online

Nahratých viac ako 100 epizód

Každý diel ako audio aj video

Dostupné na všetkých platformách

100+ inšpiratívnych hostí

Viac ako 700.000+ stiahnutí

Jááááj skoro som zabudol...

Automatický prístup k najnovším podcastom, livestreamom a informáciam z biznisu. Newsletter posielame prostredníctvom služby Mailchimp.

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.
Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 20.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Peter Friedmann je spoluzakladateľom spoločnosti PROSIGHT Slovensko. V nej sa stovky ľudí špecializujú na finančné poradenstvo a firma rastie už viac ako 12 rokov v tržbách, zisku a v šírke poskytovaných služieb.
Petrovi sa darí rozvíjať podnikanie v náročnej konkurencii a v oblasti, ktorá bola v čase začiatkov spoločnosti Prosight vnímaná nie všetkými ľuďmi pozitívne.

Dnes riadi spoločnosť pomáhajúcu desaťtisícom Slovákov získať jasný pohľad na financie. Tá v rámci svojich aktivít zastrešuje platformu Na rovinu Online, ktorá je autorom podcastov Na rovinu o peniazoch a Na rovinu o podnikaní.

Mentoring s Petrom Friedmannom, to je 90 minút intenzívneho odovzdávania skúsenosti, knowhow a princípov, ktoré ti pomôžu v kariére a podnikaní.

*Mentoring prebehne v Košiciach/Bratislave osobne alebo online.

Veronika Ragan

Psychologička

Veronika je psychologička a koučka. Venuje sa individuálnemu poradenstvu, v rámci ktorého sa zameriava na sebadôveru, osobný rast ale aj vzťahy. Práve tie sú mnohokrát kľúčové nielen v súkromí ale aj kariére a biznise.

Výhra mentoring s Veronikou je jednorazový 90 minútový koučing. Počas neho preberieš všetko, čo ťa zaujíma. Mentoring s Veronikou nakopne tvoj profesný aj osobný život.

*Mentoring prebehne v Bratislave osobne alebo online.

Vecné ceny NA ROVINU ONLINE

Praktické vecí na bežný deň, ktoré naplno využijete pri práci a oddychu. 

  1. 5 x Mikina NA ROVINU Online
  2. 5 x Polokošeľa NA ROVINU ONLINE
  3. 5 x Bezdrôtové slúchadlá
  4. 10 x Fľaša na vodu
  5. 10 x Prívesok na kľúče
  6. 10 x Gumený náramok

Vyhraj mentoring s top ľuďmi a vecné ceny

Pridaj sa na odber a dostávaj pravidelnú inšpiráciu zo sveta peňazí a podnikania. Navyše si v súťaži o lákavé ceny.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)