fbpx

Po úspešnom nájdení investora (NRoP 22) nastáva vyjednávací proces o konkrétnych podmienkach vstupu investora do vašej firmy. Rokovaním sa dohodnete, čo investor získa, za akú sumu a za akých podmienok. Tiež spôsob riadenia firmy a proces exitu. Podpíšete TERM SHEET, NDA a zmluvu o mlčanlivosti. Čo tieto pojmy znamenajú, sa dozviete v ďalšej epizóde s Majom Porvažníkom.

Marián Porvažník založil spoločnosť SPARRING ako spin-off technologickej firmy VACUUMLABS. SPARRING, ako jedna z mála firiem na Slovensku, sa špecializuje na právnu podporu pre technologické a inovačné firmy (startupy). Poskytuje startupom právnu podporu nielen v bežných právnych záležitostiach ako sú kontrakty či ochrana duševného vlastníctva, ale tiež pri vstupe investorov do spoločnosti.

S Majom si povieme, prečo je mimoriadne dôležité mať pri tomto procese svojho poradcu, že zlá zmluva vie váš biznis poškodiť a tiež, že pri zlom audite vašej firmy môže investor povedať „NIE“. Pokiaľ teda s vašou firmou plánujete hľadať investora, je dobré nepodceňovať účtovníctvo a chrániť svoju firmu od začiatku. Viac si vypočujte v tejto epizóde.

Slovník investora:

NDA (z angl. non-disclosure agreement) – zmluva o zachovaní mlčanlivosti, v rámci ktorej sa zmluvné strany zaväzujú nešíriť informácie, na ktoré sa uvedená zmluva vzťahuje. Sankciou za jej porušenie môže byť zmluvná pokuta.

TERM SHEET – je nezávislý súhrn budúceho obchodu alebo transakcie ktorý slúži obom stranám na vyjasnenie za akých podmienok investor vstúpi do firmy.

GOVERNING LAW  – ustanovenie o rozhodnom práve. Určuje, právnym poriadkom ktorého štátu sa bude riadiť prípadný spor. V ideálnom prípade by to mal byť právny poriadok SR.

DUE DILIGENCE – hĺbková previerka podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou, akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu.

Vyhodnotenie súťaže Adventný kalendár 2019:

  1. Jakub – Profesionálny digitálny rekordér ZOOM H2N.
  2. Jakub Benko – Pracovný obed s moderátormi podcastu Na rovinu o podnikaní v reštaurácii Carnevalle v Bratislave.
  3. Jakub Lokša – Kniha „E-SHOP: Od nápadu po úspech“ od Martina Krupu.
  4. Braňo Pác – Kniha „Ako vyrásť v kreatívnom biznise“ od Kamila Aujeskeho.
  5. Jozef – Vecné ceny PROSIGHT Slovensko: týždenný diár 2020, pero Parker, kožená peňaženka.

Výhercovia budú kontaktovaní emailom. Gratulujeme k výhram a všetkým zúčastneným ďakujeme za podnetné návrhy.

Linka na vylosovanie súťaže na YouTube: https://youtu.be/QBQDJimiJqM

Zaujímavé linky z podcastu:
SPARRING – https://www.sparring.io
Vacuumlabs – https://vacuumlabs.com/about

Národný portál pre transfer technológií – vzory zmlúv
Fond inovácií a technológií – https://www.fondfit.sk/

Slovak Venture Capital and Private Equity Association – https://www.slovca.sk
Slovak business agency – http://www.sbagency.sk

Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ je doplnením interaktívneho vzdelávacieho ekosystému spoločnosti PROSIGHT Slovensko:
O PROSIGHT Slovensko – https://www.prosight.sk/o-nas
O PROSIGHT Academy – https://www.prosight.sk/prosight-academy
Verejné prednášky NA ROVINU (Facebook stránka) – https://www.facebook.com/narovinu

Podcast NA ROVINU O PODNIKANÍ – http://www.narovinu.online

Podmienky súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálu www.narovinu.online (ďalej len „narovinu.online“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu.
Súťaž trvá do 29.09.2023.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli narovinu.online. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne vyplnila formulár a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 10 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Web narovinu.online nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje narovinu.online na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby web narovinu.online zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu narovinu.online a spoločnosti PROSIGHT Academy s.r.o. svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, PSČ, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa na účel informovania o produktoch, inováciách a službách ako aj na iné marketingové aktivity.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ portálu narovinu.online poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponzorom za účelom rozposielania reklamných ponúk.

Prevádzkovateľ portálu narovinu.online sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje s výnimkou e-mailovej adresy účastníka súťaže tretím osobám, s výnimkou osobných údajov výhercov, ktoré môže poskytnú partnerom za účelom dodania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Narovinu.online zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Výhra a výhody získané v súťažiach na narovinu.online nie sú právne vymáhateľné.

Narovinu.online si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Narovinu.online si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Súťažiaci – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Súťažiaci má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Ďakujeme, že si sa zaregistroval a zapojil sa do súťaže.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)

Ďakujeme, že si sa zaregistroval. V tvojej emailovej schránke nájdeš link na sledovanie livestreamu.

Pre istotu si skontroluj aj spam a priečinok reklamy ;)